۹ گام اساسی در ایجاد یک استراتژی موفق استخدام نیروی فروش

 

۱.شناسایی زمان مناسب برای استخدام

 

۲.ایجاد یک پروفایل استخدامی متناسب با کسب و کارتان

 

۳.ایجاد یک پرسشنامه مناسب و تخصصی

 

۴.مشخص نمودن یک شرح شغل مناسب

 

۵.شناخت مهارت و کیفیت های شخصی که نیاز دارید برای استخدام

 

۶.تعریف و ایجاد فرآیند کاری فروش براساس کاریزفروش

 

۷.ایجاد شرایطی واقعی برای آزمودن کاندیداهای استخدامی 

 

۸.ارزیابی کاندیداهای قوی در برابر یکدیگر

 

۹.ارائه پیشنهادهای خوب به کاندید نهایی و تمرکز جهت پرورش و نگهداری آن