۵ دلیل استفاده از CRM در شرکتهای آمریکایی

هسته اصلی هر کسب و کار خدمت به مشتریان و ایجاد تجربه خوب برای مشتری می باشد. و براساس این هدف اصلی استفاده از CRM بنا نهاده شده است. لذا ۵ دلیل عمده ای که شرکتهای آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که از سی آر ام فروش استفاده کنند، در این مقاله آورده شده است.

استفاده از CRMدلیل اول : ابزار فروش مناسب

سی آر ام یک ابزار بازاریابی و فروش است. ابزار فروش مناسب کمک میکند تا سازمان براحتی پرونده مشتری، سوابق، مکالمات، سرنخ ها، کانالهای ورودی و … را ثبت نماید. با استفاده از CRM می توانید به یکپارچه سازی اطلاعات در کل سازمان نمایید. و با بررسی دقیق نیازهای مشتریان، راه برای تصمیم گیری های مدیران ارشد هموارتر می شود.

دلیل دوم : سفارشی سازی نرم افزار

سفارشی سازی که اغلب در این دست نرم افزارها از جمله مایکروسافت داینامیک ۳۶۵ وجود دارد. کمک کرده تا سازمان مطابق با اهداف و نیازهای خود با ابزار سی آر ام کار کنند.  همچنین بازار و مشتریانشان از مشخصه ها و ویژگی های نرم افزار به راحتی استفاده نمایند.

دلیل سوم : افزایش احتمال فروش

تبدیل احتمالات به ممکن شدن در فرصت یا معامله پیش رو، بطوریکه کارفرما براحتی از روی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده می تواند تصمیم مناسبی در مورد هر مشتری احتمالی بگیرد.  به این ترتیب فروش خود را افزایش می دهد و گزارشات دقیق تری از فرصت های فروش دریافت می کند.

دلیل چهارم : حفظ و نگهداشت اطلاعات مشتریان

حفاظت از اموال و داراییها اطلاعاتی که مشهود نیستند. با تغییر یا رفتن افراد ممکن است این اطلاعت از بین برود اما با استفاده از CRM این سوابق باقی خواهند ماند. و حتی منجر می شود افراد بعدی از این سوابق برای ادامه مذاکرات یا تحلیل مشتریان از دست رفته استفاده نمایند.

دلیل پنجم : کاهش هزینه

کاهش هزینه ها در طول زمان با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اتفاق می افتد. این نکته با حذف هزینه های پنهانی که در کسب و کارها صورت میگیرد. و داشتن یک ابزار کاربرد ی مناسب مانند CRM میتواند به تشخیص این هزینه های پنهان و ایجاد یک تجربه خوب برای مشتری کمک کند.

داستان موفقیت موسسه Expanish در استفاده از CRM توضیحات کاملی در این خصوص ارائه می کند.

نتیجه گیری استفاده از CRM

لذا شرکتهای آمریکایی نه تنها دریافته اند که استفاده از CRM ضروری است. بلکه وجود نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به کسب و کار و اهداف آنها کمک کند. و باعث میشود تا مشتری خدمات مناسب دریافت نماید و در طول زمان، فاداری و تجربه مشتری مناسبی را فراهم آورند. این امر خود منجر به فروش و سودآوری بیشتری خواهد شد.

کلیدواژه: سی آر ام، استفاده، کاربرد CRM، کاربرد، مدیریت ارتباط با مشتری