با آموزش کاربری در چند دقیقه و یادآوری بموقع کاریز، هیچ کاری از قلم نمی افتد.