جزء ساده ترین نرم افزارهای نام برده شده برای پیاده سازی، در کسب و کارهای پویا به شمار می رود. نیازی نیست زیرساخت گرانقیمت راه اندازی کنید.