زمان خود را برای تعریف مدیریت سیستم های پیچیده تلف نکرده، در عوض آن زمان را صرف افزایش فرصت های فروش کنید.