تمامی مراحل کاری و حتی مشخصه های مشتریان را با تنظیمات ساده و انعطاف پذیر، بر اساس مراحل فروش خود، شخصی سازی کنید.