شاخص های ارزشمند تصویری در مسیر فروش، توجه شما را به کارهای مورد نیاز و نزدیک شدن به فرصت فروش بیشتر جلب می کند.