هسته اصلی هر کسب و کار خدمت به مشتریان و ایجاد تجربه خوب برای مشتری می باشد لذا ۵ دلیل عمده ای که شرکتهای آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که از سی آر ام های فروش استفاده کنند براساس این هدف اصلی بنا نهاده شده است.

۱- ابزار فروش مناسب  کمک میکند تا سازمان براحتی پرونده مشتری، سوابق، مکالمات، سرنخ ها، کانالهای ورودی و … را ثبت و با یکپارچه سازی اطلاعات در کل سازمان و بررسی دقیق نیازهای مشتریان، راه را برای تصمیم گیری های مدیران  ارشدهموار نماید.

۲- سفارشی سازی که اغلب در این دست نرم افزارها وجود دارد، کمک کرده تا سازمان مطابق با اهداف و نیازهای خود و همچنین بازار و مشتریانشان از مشخصه ها و ویژگی های نرم افزار استفاده کند.

۳- تبدیل احتمالات به ممکن شدن در فرصت یا معامله پیش رو، بطوریکه کارفرما براحتی از روی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده می تواند تصمیم مناسبی در مورد هر مشتری احتمالی بگیرد و به این ترتیب فروش خود را افزایش دهد.

۴- حفاظت از اموال و داراییها اطلاعاتی که مشهود نیستند و با تغییر یا رفتن افراد ممکن است از بین برود اما با استفاده از نرم افزار این سوابق باقی خواهند ماند.

۵- کاهش هزینه ها در طول زمان که این مهم با حذف هزینه های پنهانی که در کسب و کارها وجود دارد صورت میگیرد و داشتن یک سیستم مناسب میتواند به تشخیص این هزینه های پنهان و ایجاد یک تجربه خوب برای مشتری کمک کند.

نتیجه گیری

لذا شرکتهای آمریکایی نه تنها دریافته اند که وجود نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به کسب و کار و اهداف آنها کمک کند بلکه باعث میشود تا مشتری خدمات مناسب دریافت کرده و در طول زمان و فاداری و تجربه مشتری مناسبی را فراهم آورند و این خود منجر به فروش و سودآوری بیشتری خواهد شد.

Privacy Preference Center