۹ گام اساسی در ایجاد یک استراتژی موفق استخدام نیروی فروش

 

۱.شناسایی زمان مناسب برای استخدام
۲.ایجاد یک پروفایل استخدامی متناسب با کسب و کارتان
۳.ایجاد یک پرسشنامه مناسب و تخصصی
۴.مشخص نمودن یک شرح شغل مناسب
۵.شناخت مهارت و کیفیت های شخصی که نیاز دارید برای استخدام
۶.تعریف و ایجاد فرآیند کاری فروش براساس کاریزفروش
۷.ایجاد شرایطی واقعی برای آزمودن کاندیداهای استخدامی 
۸.ارزیابی کاندیداهای قوی در برابر یکدیگر
۹.ارائه پیشنهادهای خوب به کاندید نهایی و تمرکز جهت پرورش و نگهداری آن